Kék Tigrisek Szurkolói Csoport

MENÜ

Kék - Tigrisek Szurkolói Csoport Sportegyesület Alapító Okirata

 

A TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK Pk.60.020/2018/4.


A törvényszék Dr. Császár László ügyvéd (2800 Tatabánya, Komáromi u. 16.) által képviselt KÉK-TIGRISEK Szurkolói Csoport Sportegyesület /rövidített neve: KÉK-TIGRISEK S.E./ (székhelye: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 24. 4/18.) bírósági nyilvántartásba vétele iránt kezdeményezett nemperes eljárásban meghozta az következő
V É G Z É S T
A bíróság a civil szervezetet a következő adatokkal veszi nyilvántartásba:
A szervezet nyilvántartási száma: 2 1 3 2.
A szervezet lajstromszáma: Pk.60.020/2018.
A szervezet neve: KÉK-TIGRISEK Szurkolói Csoport Sportegyesület
A szervezet rövidített neve: KÉK-TIGRISEK S.E.
A szervezet székhelye:  2800 Tatabánya, Mártírok útja 24. 4/18.
A   sport  egyesület     képviselői   határozott 5 éves – 2023.04.09-ig terjedő - időtartamra:
- Tóth Csaba sportegyesületi elnök (an.: Geiling Mária Terézia, 2800 Tatabánya, Mártírok útja 24. 4/18.) - képviseleti jogának terjedelme: általános, gyakorlásának módja: önálló.
Az elnök akadályoztatása esetén:
- Csiszár Ferenc elnökhelyettes (an.: Ott Gizella, 2800 Tatabánya, Dr. Vitális István utca 1. 3/2.) - képviseleti jogának terjedelme a bankszámla feletti rendelkezési jog tekintetében: különös, gyakorlásának módja: Oszter Zoltán elnökségi taggal együttes, - Oszter Zoltán elnökségi tag (an.: Schweininger Krisztina, 2800 Tatabánya, Fürdő utca 5.) - képviseleti jogának terjedelme a bankszámla feletti rendelkezési jog tekintetében: különös, gyakorlásának módja: Csiszár Ferenc elnökhelyettessel együttes.
A szervezet cél szerinti besorolása, cél szerinti leírása:
Besorolása: Sporttevékenység
Célja:
Az Egyesület célja elsősorban a Grundfos Tatabánya Kézilabda Club szurkolói állományának gondozása, mely keretében az egyesület támogatja a szurkolói bázis mérkőzésekre történő utazását, mérkőzéslátogatását, közös, a csapat szereplésével
- 2
kapcsolatos kezdeményezéseket egységes szurkolói bázist teremtve. A fentieken túl a sportegyesület sporteseményeket szervez, nem csupán a kézilabda és látványsport szakágban, hanem tömegsport és egyéni sportok kapcsán is. Az egyesület szervezi és támogatja a kézilabda, a futás, labdarúgás, tenisz, illetve bármely más sportág kapcsán a szervezett keretek között történő versenyzést, versenyeztetést, tornák, versenyek megrendezését, illetve ezekkel összefüggésben a testmozgás minél szélesebb körben való népszerűsítését, helyi, megyei, és országos szinten. Az egyesület támogatja a természetjárást és annak népszerűsítését is, így hozzájárul és aktívan közreműködik azok lebonyolításához, és a szükséges feltételek biztosításához a kultúra és a sport iránti igénynek szem előtt tartásával. Az egyesület a fentieken túl támogat minden olyan tevékenységet, kezdeményezést mely fentebb deklarált céljait közvetlenül vagy közvetetten elősegíti.
Az Egyesület céljai elérése érdekében különösen:
- tagjai részére biztosítja a sportversenyeken, bajnokságokon való részvételt, - a versenyekre történő utazást, támogatja a kedvezményes bérlet / jegyvásárlást, - gondozza a Grundfos Tatabánya Kézilabda Club szurkolói állományát, - elősegíti a sport népszerűsítését, - elősegíti tagjai felszerelésének beszerzését, a versenylátogatást, - reklám és szponzor szerződéseket köt jogi vagy természetes személyekkel, - sportversenyeket rendez, támogat, - kiadványokat és a sportot népszerűsítő anyagokat jelentet meg, - igény esetén szurkolói klubhelyiséget tart fenn, összejöveteleket szervez.
A fenti célok megvalósítása érdekében az egyesület törekszik a hasonló célú belföldi és külföldi egyesületekkel, klubokkal, szervezetekkel, szövetségekkel, szakosztályokkal, intézményekkel való társkapcsolatok létesítésére és ápolására. A létesítmények használata, illetve működtetése, illetőleg a tornák, sportesemények megszervezése, illetőleg a sport reklámok útján való népszerűsítése az Egyesület alaptevékenységének minősül.
A szervezet formája: sportegyesület
Az alapszabály kelte: Tatabánya, 2018. április 09.
A szervezet tevékenységét e nyilvántartásba vételről szóló határozat keltének napján kezdheti meg. A bíróság az újonnan nyitandó 2132. számú egyesületi nyilvántartási lapra bejegyzi a törvényben előírt adatokat. A bíróság a végzést megküldi az egyesületnek és az Országos Bírósági Hivatalt (OBH) értesíti az egyesület nyilvántartásba vételéről a számítógépes elektronikus nyilvántartás útján.
A kérelemnek helyt adó bejegyzési végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés, vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz - a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan - pert indíthat a szervezet ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt. A per megindításának a bejegyző végzésnek az Országos Bírósági Hivatal közhiteles nyilvántartásában való közzétételétől számított hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
- 3
I N D O K O L Á S
A szervezet – jogi képviselője útján - 2018. április 20. napján érkeztetett, majd hiánypótlásra felhívást követően 2018. május 04. napján érkezett elektronikus beadványában sportegyesület bírósági nyilvántartásba vétele iránt terjesztett elő kérelmet.
A kérelemhez csatolt okiratok megfelelnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvénynek (a továbbiakban Cnytv.), ezért a bíróság a szervezetet a fenti adatokkal nyilvántartásba veszi.
A törvényszék a Cnytv. 38. §. (3) bekezdésén alapuló kötelezettségének az 5.§.-ban adott felhatalmazás alapján alkalmazandó Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 347. §. (1) bekezdésének b.) pontjában, továbbá (2) bekezdésében és 349.§. (1) bekezdésében foglaltak szerint tett eleget.


Tatabánya, 2018. május 07. napján


dr. Munka Gábor törvényszéki titkár

Hírek

  • Szurkolói csoport újra gondolva
    2018-04-29 12:34:42

    Ezen a honlapon a kék tigrisek szurkolóinak az életét látjátok, amit egy kicsit újra kellett gondolni. Nyilván vannak olyan dolgok, amit megtartunk és lesznek, amin változtatunk, de egy biztos szervezettségben mindenkép javulni kell és javulni is fogunk, e feladatokhoz viszont kelletek ti is, akik szurkoltok, nem csak a hazai mérkőzéseken, hanem idegenben ahol a csapat csak ránk számíthat. Figyeljétek honlapunkat, mert nem sokára a kedvezményekről is tájékoztatni fogunk mindenkit. Hajrá kék tigrisek.

Hírlevél


Szavazás

Hogy tetszik az oldal?
Nagyon
Kevésbé
Rossz
Asztali nézet